برای ت می نویسم..

نانوشته های من..

یکی دو ماهی است نانوشته ها و حرف های مگو ی من زیاد تر شده اند. هر بار که شروع می کنم به نوشتن، کلمات و حروف مرا به جایی می کشانند که منصرف م می کنند از انتشار. پیش نویس ها شده اند تکه ی دیگری از دل م. یک قیچی گرفته ام دست م و تمام این حروفِ کنار هم نشسته را دُم بریده می کنم و می اندازم گوشه ی این خانه. گاهی ترس مرا وادار می کند به سکوت، گاهی شک، گاهی فرار، گاهی هم.. شاید ننویسم. شاید این جا را چه دائم یا موقت ببوسم بگذارم کنار. بچسبم به همان تقویم های کوچک ی که 365 برگ شان که پر شوند بروند داخل جعبه های رنگی رنگی ام. برای م تظاهر به جور دیگری فکر کردن، به فرم دیگری نشان دادن م کاری ندارد. اما می خواهم خودم را بگویم، خودِ واقعی ام را. محیط زندگی واقعی ام را. آدم های دور و برِ واقعی ام را. افسوس، بعضی ها تابِ بودن همه ی این واقعی ها را ندارند. سخت است در این فضا نوشتن.. مخلصِ کلام، خالی ام از احساس امنیت..

+ نسخه ی اکنونِ من، چشیدن طعمِ سکوت است حتی به اندک زمانی..

++ لطفا سوءتفاهم پیش نیاید، قصد جسارت به کسی را ندارم. حرف های خودِ خودم بود نه دیگری..

+++ امنیت با هزاران مفهوم و مصداق ش..

++++ شاید بلد نیستم حرف های م را اَلَک کرده بنویسم!

   + معصوم گلی ; ٦:٢٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
comment حرف هایَ ت ()

یک فرشته، مهمانِ من..

دروغ چرا، من مهمان دوست داشتنی که دلم برای بودن ش، برای میزبان ی کردن برای ش پر پر بزند، کم دارم. نه این که از مهمان ها و آدم هایی که مهمان م می شوند بدم بیاید، نه. اما بعضی ها جنس شان، تهِ وجودشان طلایی ست. کشش دارد، برق دارد. چند روز پیش یک مهمان طلایی داشتم، یک رتبه ی یکی، یک مهمان که نمی دانم چه دارد در عمق وجودش که جادوی م می کند، برای منِ مضطر، شفاست، برای وجودِ خاکستری ام مرهم است، آب است بر سرخی آتش م. کاش خدا باعثِ بزم م را، برای م نگه دارد، سلامت و مثل همیشه لبریز از آرامش.

+ خدایا، این شِرک که نیست، هست؟

++ میزبان مامان بودن، سخت ترین کار دنیاست..

   + معصوم گلی ; ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
comment حرف هایَ ت ()