برای ت می نویسم..

» سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: یک فرشته، مهمانِ من..
» چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۳ :: گوش های پر از سوال!
» شنبه ٩ فروردین ۱۳٩۳ :: اولتیماتوم!
» پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢ :: من سیاه ام، تو سپید..
» سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٢ :: اعتراضِ خشمگین انه..
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢ :: یک پیشنهاد نا بِ جا دارم، خدا!!
» سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٢ :: ارتباطِ مستقیمِ رنگ دنیا با لال شدنِ زبانِ من!
» جمعه ۱۸ بهمن ۱۳٩٢ :: خوش مزگی های سفیدِ شیر برنجی..
» پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢ :: دیگران را خِرد آموخت، مرا مجنون کرد..
» چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢ :: دل م برای ت می سوزد بد بخت..
» چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢ :: مرغان باغ را به لب افسانه تو بود..
» جمعه ۱۳ دی ۱۳٩٢ :: جُربزه اش را دارم/ندارم..
» سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ :: سریعاً اقدام فرمایید..
» دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢ :: کاری با تو ندارم 125 !
» چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢ :: فسقل وجب عضو، بازی ام نده!
» پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢ :: یک روزِ فرد از آن تک رقمی های ش..
» پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢ :: بر پیشانی ام چیزی دیده ای؟
» شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢ :: دمای این پُست بالاست..
» پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٢ :: عسل- شیر
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢ :: رقصِ پا بر رینگ..
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: باز هم شرمنده کردی!!
» شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢ :: یک دُردانه بیشتر..
» پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢ :: ...خیرٌ حافظا...
» سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢ :: فرودِ یک فرشته..
» یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢ :: خورشید خورشید، تابانِ تابان..
» دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢ :: سه چشم ه شده ام!!
» یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢ :: (n) زیست ها !
» شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢ :: یک سیب بگو بی دغدغه..
» یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ :: برای صاحبٍ فردا..
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: تحلیف از نوع خودجوش!!
» دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢ :: شاید اینجا میدان جنگ است!!
» جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢ :: اندر احوال این روز ها جز شکر نمی یابم..
» دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: کلید تو کجاست؟
» یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: اشک ها و لب خنده های مادرانه..
» دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: کفش نیاز است نه فرش!!
» پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ :: دالانِ اوریگامی!
» چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢ :: از هنرهای مامان جانت بشنو که بسی شنیدنی است!!
» دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢ :: آرزو بر معصوم گلی عیب نیست!