فسقل وجب عضو، بازی ام نده!

چه معنا دارد تازگی ها هر بار که کفِ دستِ راست م می خارد، پس از مراسم بوسیدن و روی فرقِ سر کشیدن ش، خبری از پول و اسکناس نمی شود؟ یک چند روزی تمام خارید و من هم مرکزِ خارش گاه را غرق در بوسه کردم! خانم بابائی می گفت دست ت را روی شکم ت بمال که از مبدأ دل بکند و روانه شود به سوی مقصد.. قبلا ها خوب جواب می داد، نمی دانم تازگی ها کم بوس ش کرده ام یا مالیدنِ به شکم که اضافه شده، قاطی کرده است!!

"کفِ دستِ عزیز" اصلا این فُرکست های ت را نخواستم، نخار پدر جان، روان نداریم!

/ 0 نظر / 14 بازدید