اولتیماتوم!

من یکی از مخالفان سرسخت بخشیدن بی دلیل آدم ها بدون شفاف سازی و اصلاح ریشه ای مشکلات هستم! چه معنا دارد یک آدم بدون هیچ منطقی هر چه خواست و میل ش کشید عملی کند و از آن طرف هر وقت نیاز داشت و یا طبع ش اجازه داد روابط تیره و تارش را با دیگران حسنه و منور کند؟ این که به کسی فرصتِ جبران دهی و او هم با جفت پا لگد به بخت ش بزند و گذشته را دوباره تکرار کند، بخشیدن دارد؟ شاید روزگاری فقط از روی چنین انسان هایی عبور کنم، آن هم از روی ترحم و دل سوختن به حال بیچارگی شان، اما بخشش نه!

+ علل و دلایل تیرگی ها را باید رفع کرد نه این که بی خودکی و از روی بلاهت، به هم لبخند های دلقک انه بزنیم و فکر کنیم خوشیم!!

++ بدجور مانده بود سرِ دل م!

/ 0 نظر / 39 بازدید